საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პუბლიკაციები
პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეროვნული უსაფრთხოების პერსპექტივიდან
IRC-ის შეფასება და რეკომენდაციები „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით საჯარო სექტორში გავრცელებული 10 მთავარი სისუსტე
მოსაზრება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაჯარიმების თაობაზე
შეფასების სისტემის დანერგვა საჯარო სამსახურში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შესახებ პირის ინფორმირება
My.sa.gov.ge-ის სისტემაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მონიტორინგი
ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია და უფლებამოსილებების გამიჯვნა/განაწილება
საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯების თაობაზე
ანგარიშვალდებულება - საჯარო ინფორმაციისა და ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა
საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის განხორციელება და გავლენა ეთნიკურ უმცირესობებზე
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი საჯარო სამსახურში; სამართლებრივი ჩარჩო და იმპლემენტაციის ხარისხი
ცენტრალურ დონეზე საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის შეფასება
გათავისუფლებულ მოხელეთა სამუშაოზე აღდგენის შესახებ სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი
ფისკალური დეცენტრალიზაცია დოკუმენტებსა და პრაქტიკაში
თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა
შეფასების სისტემის დანერგვა საჯარო სამსახურში
ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეობის ჩართულობა - ინდიკატორები
ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა - მეთოდური მითითებები