საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საჯარო სერვისების ხარისხიანი მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება.
პროექტის შედეგები:
- IRC-ის რეკომენდაციით, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის სტრუქტურაში გაჩნდა ახალი რგოლი სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების სახით;
- შემუშავდა სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განყოფილების დებულების პროექტი და განყოფილების თანამშრომელთა (მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი, ანალიტიკოსი, აუდიტის სპეციალისტი, განყოფილების უფროსი) სამუშაო აღწერილობები;
- შემუშავდა მომსახურების მიწოდების (საქმეების განხილვის) დეტალური ინსტრუქციები - სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების პაკეტი;
- შემუშავდა თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიული ხედვა და სამოქმედო გეგმა; სანებართვო განყოფილების თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობები და შესრულებული სამუშაოს შეფასების ჩარჩო (ინდიკატორები);
- შემუშავდა რეკომენდაციები თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საინფორმაციო სისტემის ტექნიკური და ფუნქციონალური გაუმჯობესებისთვის.