საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროექტები

მოკლე აღწერა. შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; ასევე, 2020 წლის 17 იანვრის 35-ე ბრძანება - რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. მესამე თავი ეხება უშუალოდ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პოლიტიკის შეფასების ჰოლისტური ჩარჩოს კონკრეტულ სტანდარტებს. მეოთხე თავში კი აღწერილია პოლიტიკის ჰოლისტური ჩარჩოს განსახორციელებლად საჭირო აქტივობები, რაც ეფუძნება შეფასების ეტაპობრივი მართვის ჩარჩოს.

  • მიმდინარე
  • დასრულებული
პროექტი
დონორი
პერიოდი
პროექტის მიზანი: საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადვოკატირება და მათი უფლებების დაცვა. ამასთან,
იან. 1.1970
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებას ეფექტიანად
იან. 1.1970
საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო უწყებების, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის შესაბამისი (მაღალი
იან. 1.1970
პროექტის მიზანია, ქცევითი მეცნიერების გამოყენებით, აზიური ფაროსანას მართვის სერვისის გაუმჯობესება. მიზნის
იან. 1.1970
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხის აქტუალიზაცია და არსებული
იან. 1.1970
პროექტი მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაწეული
იან. 1.1970
პროექტი
დონორი
პერიოდი
პროექტის მიზანია ბათუმის მერიის სერვისების მიწოდების პროცესის ახალ დონეზე გადაყვანა და ღია მონაცემების
იან. 1.1970
პროექტი მიზნად ისახავს შემუშავდეს საჯარო მმართველობის რეფორმაზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემა. აღნიშნული
იან. 1.1970
პროექტის მიზანი იყო ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების სტრატეგიის შემუშავება,
იან. 1.1970