საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ორგანიზაციის შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ

შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; ასევე, 2020 წლის 17 იანვრის 35-ე ბრძანება - რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. მესამე თავი ეხება უშუალოდ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პოლიტიკის შეფასების ჰოლისტური ჩარჩოს კონკრეტულ სტანდარტებს. მეოთხე თავში კი აღწერილია პოლიტიკის ჰოლისტური ჩარჩოს განსახორციელებლად საჭირო აქტივობები, რაც ეფუძნება შეფასების ეტაპობრივი მართვის ჩარჩოს. დოკუმენტს თან ახლავს დანართები, რომლებშიც მოცემულია პოლიტიკის შეფასების თითოეული განზომილებისათვის რელევანტური კითხვარი. პუბლიკაცია სრულდება პოლიტიკის შეფასების

რას ვსაქმიანობთ

შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; ასევე, 2020 წლის 17 იანვრის 35-ე ბრძანება - რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. მესამე თავი ეხება უშუალოდ პროექტის

ფარგლებში შემუშავებული პოლიტიკის შეფასების ჰოლისტური ჩარჩოს კონკრეტულ სტანდარტებს. მეოთხე თავში კი აღწერილია პოლიტიკის ჰოლისტური ჩარჩოს განსახორციელებლად საჭირო აქტივობები, რაც ეფუძნება შეფასების ეტაპობრივი მართვის ჩარჩოს. დოკუმენტს თან ახლავს დანართები, რომლებშიც მოცემულია პოლიტიკის შეფასების თითოეული

განზომილებისათვის რელევანტური კითხვარი. პუბლიკაცია სრულდება პოლიტიკის შეფასების ლექსიკონით და დამატებითი წყაროებით პოლიტიკის სექტორული ინდიკატორების შესახებ.